Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: Jusmar Mariusz Sośnicki 06-230 Różan ul.Gdańska 12.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1 Słowniczek

Cena – wartość za jaką sprzedawany jest Towar, określona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT, nie zawierająca informacji dotyczących kosztów dostawy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, iż uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Jusmar.eu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Jusmar.eu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w Jusmar.eu

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego www.jusmar.eu

Jusmar.eu (Sklep) – sklep internetowy prowadzący sprzedaż detaliczną, działający pod adresem www.jusmar.eu

Strona produktu – pojedyncza strona Jusmar.eu, zawierająca informację o poszczególnym produkcie.

Towar – rzecz sprzedawana za pośrednictwem Jusmar.eu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny- Jusmar Mariusz Sośnicki 06-230 Różan ul.Gdańska 12

Cennik dostaw– zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw

Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego .

Kupujący– zarówno Konsument , jak i Klient .

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego .

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Przedmiot umowy – towary i dostawa będące przedmiotem umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie .

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy .

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących .

Wada – zarówno wada fizyczna , jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu
Sprzedający zapewnił Konsumenta ,
c. nie nadaje się do celu, o którym
Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została
Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez
Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta , który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego ;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że
Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Newsletter – wysyłanie informacji reklamowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( np. poczty elektronicznej, wiadomości SMS )

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów ; rodzaj dostawy ; rodzaj płatności ; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym .

Sprzedający– Jusmar Mariusz Sośnicki NIP 524-236-07-27 REGON 551204150

06-230 Różan ul.Gdańska 12, Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 72/1

§ 2 Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad .

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw .

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego , natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie .

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia , wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu , informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy l ub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia . W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie .

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk .

§ 3 Składanie zamówień, zmiany w zamówieniach

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Jusmar.eu 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 2. Jusmar.eu realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 3. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Jusmar.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 4. Klient, przesyłając do Jusmar.eu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów z Firmą. Wysłane przez Jusmar.eu potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Firmą.
 5. Do złożenia zamówienia Klient musi:
  1. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
  2. wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Jusmar.eu oraz zaakceptować Regulamin albo zalogować się na Konto,
  3. zweryfikować poprawność podanych danych,
  4. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
  5. W sprawach dotyczących zamówienia Jusmar.eu będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
  6. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane przez Klienta najpóźniej do momentu przekazania zamówienia przez Jusmar.eu do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt telefoniczny z Jusmar.eu pod numerem(29) 643 85 94, (29) 643 86 77; bądź e-mailem sklep@jusmar.eu
  7. W przypadku, gdy modyfikacji zamówienia dokonuje Konsument, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Konsumenta podany przy składaniu zamówienia, zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zmian. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez Jusmar.eu zmian w zamówieniu, o czym Konsument zostanie poinformowany w treści otrzymanej korespondencji elektronicznej.
  8. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Jusmar.eu i zamówionego przez Klienta, Jusmar.eu poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
  9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu dostawy.

§ 4 Realizacja zamówień i dostawy

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Jusmar.eu w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Jusmar.eu nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W momencie wysyłki towaru, Klient otrzymuje w korespondencji elektronicznej (e-mail) potwierdzenie nadania przesyłki wraz z numerem listu przewozowego, który umożliwia monitorowanie przesyłki.
 4. Stan realizacji zamówienia można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres sklep@jusmar.eu
 5. Przesyłka, oprócz zamówionego Towaru zawiera: kartę gwarancyjną – w przypadku towarów ją posiadających oraz dokumenty zakupu – paragon fiskalny lub na życzenie klienta oryginał Faktury VAT

 6. Zamówiony Towar Jusmar.eu wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej lub innej wskazanej na stronie Sklepu). Ceny przesyłek określone są na stronie internetowej w zakładce Metody wysyłki.
 7. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zarachowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Jusmar.eu (datą uznania rachunku bankowego Jusmar.eu kwotą należności za zamówienie). W przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja transakcji rozpoczyna proces realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Metody wysyłki.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Jusmar.eu może poinformować Klienta o:
  1. anulowaniu całości zamówienia (wówczas Jusmar.eu będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowaniu zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Jusmar.eu będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładkach Metody wysyłki. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, w sposób określony w par. 3 pkt 8 i 9 Regulaminu, powyższy termin biegnie na nowo od dnia zgłoszenia zmiany Jusmar.eu, a w przypadku zmiany dokonanej przez Konsumenta od dnia potwierdzenia przez Konsumenta za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) dokonanych zmian.
 10. W przypadku zamówień, których wartość końcowa zamówienia, po uwzględnieniu przysługujących Klientowi rabatów, jest wyższa niż 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) przy przedpłacie na konto koszt wysyłki ponosi Jusmar.eu. Jeżeli jednak przesyłka nie została podjęta w terminie lub odbiorca odmówił jej przyjęcia, całkowity koszt powtórnej wysyłki (niezależnie od wartości zamówienia) pokrywa Klient.
 11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Jusmar.eu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 12. Możliwy jest odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.Termin odbioru zawsze potwierdzany jest przez Sklep mailowa bądź telefonicznie. Klient ma 3 dni na odbiór zamówionego towaru od terminu potwierdzonego przez Sklep.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi , przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego , na formularzu dostępnym pod adresem www.jusmar.eu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .

 4. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila bądź telefonicznie.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko

 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego .

 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył Konsument , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  formularz zwrotu towaru

 15. § 6 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta .

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę , może:
  a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. Konsument , może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego , przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 6. Konsument nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  b. żądać usunięcia wady.

 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego , Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

 11. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego .

 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający , za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.

 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta .

 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .

 17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi , Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 18. W terminach określonych w §6 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający .

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

formularz reklamacyjny

§8 Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.jusmar.eu Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 2. Klienci posiadający Konto w Jusmar.eu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@jusmar.eu  oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

X